Phần mềm
# TÊN TẬP TIN
01 WH450A Phần mềm V1.0.0.18_EN
02 WH450A Phần mềm V2.0.0.1_EN
03 WH302A Phần mềm V2.0.0.3_EN
04 WH302A Phần mềm V1.0.0.3_EN
05 W900A Phần mềm V1.0.0.17_EN
06 W900A Phần mềm V2.0.0.4(1217)_EN
07 W9 Firmware V1.0.0.6(1641)_EN
08 W9 Firmware V1.0.0.7(4456)_EN
09 W6-S Phần mềm V1.0.0.5(511)_EN
10 W6-S Firmware V1.0.0.4(510)_EN
11 W6_US Phần mềm V1.0.0.1(353)_CN
12 W6 Phần mềm V1.0.0.8(3827)_EN
13 W6 Phần mềm V1.0.0.4(2015)_EN
14 W6 Firmware V1.0.0.9(4122)_EN
15 W568R Phần mềm V1.0.1.13_EN
16 W568R Phần mềm V1.0.1.17_EN
17 W568R Phần mềm V1.0.1.8_EN
18 W368R Phần mềm V5.07.37_EN
19 W330R Phần mềm V3.1.201d_EN
20 W330R Phần mềm V3.1.201f_EN
21 W330A Phần mềm V1.0.0.1_cn&en
22 W316R Phần mềm V5.19.10_EN
23 W316R Phần mềm V5.07.42_EN
24 W316R Phần mềm V5.07.46_EN
25 W316R Phần mềm V5.19.08_EN
26 W316R Phần mềm V5.07.15_EN
27 W316R Phần mềm V5.07.25_EN
28 W316R Phần mềm V5.19.12_EN(HONGKONG)
29 W316R Phần mềm V5.07.32_EN
30 W312A Phần mềm V1.0.0.6_EN
31 W312A Phần mềm V1.0.0.4_EN
32 W312A Phần mềm V2.0.0.3(1330)_EN
33 W311R+ Phần mềm V5.19.10_EN
34 W311R+ Phần mềm V5.07.25_EN
35 W311R+ Phần mềm V5.19.08_EN
36 W311R+ Phần mềm V5.07.15_EN
37 W311R+ Phần mềm H1_V3.3.6d_EN
38 W311R+ Phần mềm H3_V3.3.6h_EN
39 W311R+ Phần mềm V3.2.4.02s_EN
40 W311R+ Phần mềm H1_v3.3.6b (for Ralink chipset)
41 W311R+ Phần mềm V5.07.47_EN
42 W311R Phần mềm V5.07.46_EN
43 W311R Phần mềm V5.07.47_EN
44 W311R Phần mềm H1_V3.3.6d for Ralink chipset
45 W311R Phần mềm H3_3.3.6h for Ralink Chipset
46 W311R Phần mềm V3.2.4.02s_EN
47 W311R Phần mềm V5.07.25_EN
48 W311R Phần mềm V5.19.08_EN
49 W311R Phần mềm V5.07.15 _EN
50 W311R Phần mềm V5.19.10_EN
51 W311R Phần mềm V5.19.12_EN(For Hong Kong)
52 W311R Phần mềm V5.07.28_EN(For Hong Kong)
53 W309R Phần mềm V5.07.28_HONG KONG
54 W309R Phần mềm V5.07.33_EN
55 W309R Phần mềm V5.19.08_EN
56 W309R Phần mềm V5.07.64_EN
57 W309R Phần mềm V5.07.68_EN
58 W308R Phần mềm V5.07.54_EN
59 W308R Phần mềm V5.19.08_EN
60 W308R Phần mềm V5.07.09_EN(Korea Version)
61 W308R Phần mềm V5.07.28_HONGKONG
62 W308R Phần mềm V5.07.33_EN
63 W308R Phần mềm V5.07.26_EN
64 W308R Phần mềm V5.07.51_EN
65 W308R Phần mềm V5.07.42_EN
66 W308R Phần mềm V5.07.46_EN
67 W303R Phần mềm V5.07.28_EN(For Hong Kong)
68 W303R Phần mềm V5.07.33_EN
69 W303R Phần mềm V5.07.46_EN
70 W302R Phần mềm V3.1.202a_EN(For Vietnam)
71 W301A Phần mềm V3.3.4J_EN
72 W301A Phần mềm V1.0.0.3_EN
73 W301A Phần mềm V1.0.0.5_EN
74 W300D(V6.0) Phần mềm V1.0.1.20_EN
75 W300D(V5.0) Phần mềm V1.1.0.10_EN
76 W300D(V3.0) Phần mềm V1.0.0.4(For New Zealand/Australia)
77 W300D(V3.0) Phần mềm V1.0.1_EN
78 W300D(V3.0) Phần mềm V1.0.0_EN
79 W300D(V3.0) Phần mềm V1.0.0.3(for New Zealand PPPOA)
80 W300A Phần mềm V2.4.15_EN
81 W3002R Phần mềm V5.07.42_EN
82 W3002R Phần mềm V5.07.71_EN
83 W3002R Phần mềm V5.07.64_EN
84 W268R Phần mềm V5.19.08_EN
85 W268R Phần mềm V5.07.15_EN
86 W268R Phần mềm H1_V3.3.6d_EN
87 W268R Phần mềm H3_V3.3.6h_EN
88 W268R Phần mềm V3.2.4.02s_EN
89 W18EV1.0 Firmware V16.01.0.8(1625)_EN
90 W18E Firmware V16.01.0.7(1449)_EN
91 W1801R Phần mềm V2.0.0.1_EN
92 W1801R Phần mềm V2.0.0.10_EN
93 W1800R Phần mềm V2.0.1.3_EN
94 W1800R Phần mềm V1.1.0.0_EN
95 W1800R Phần mềm V2.0.0.1_EN
96 W15EV2.0 Firmware V15.11.0.9(1591)_EN
97 W15E Phần mềm V15.11.0.5(1068_1567_841)_EN
98 W150D(V5.0) Phần mềm V1.1.0.10_EN
99 W150D(V3.0) Phần mềm V1.0.0.4(For New Zealand/Australia)
100 W150D(V3.0) Phần mềm V1.0.0_EN
101 W150D(V3.0) Phần mềm V1.0.1_EN
102 W150D(V3.0) Phần mềm V1.0.0.3(For New Zealand PPPoA)
103 W1500A Phần mềm V1.0.1.22_EN
104 W1500A Phần mềm V1.0.1.30_EN
105 W1500A Phần mềm V1.0.1.23_EN
106 W1500A Phần mềm V1.0.1.25_EN
107 W1500A Phần mềm V1.0.1.27_EN
108 V300 Firmware V53.0.1.6_EN
109 V1200 Firmware V53.0.0.4_EN
110 TEG3224P V1.0 Phần mềm V102R001
111 TEG3224P Phần mềm V102R001_EN
112 TEG3210P Phần mềm V102R004
113 TEG3210P Phần mềm V60.0.2.2_EN
114 PW201A Phần mềm V1.1.2.2_en_EU
115 PW201A Phần mềm V1.1.2.2_en_US
116 PW201A Firmware V2.0.0.2_EN
117 PW201A Phần mềm V1.0.5_EN
118 PH3 Phần mềm V3.2.2_EU
119 PH3 Phần mềm V3.2.4_US
120 PA7 Firmware V1.0.0.6_EN
121 PA6 Phần mềm V1.0.1.11_EN
122 PA6 Firmware V1.0.1.21_EN
123 P6 Firmware 3.2.4_EN
124 P6 Firmware 3.2.4_US
125 P3 Firmware 3.2.4_US
126 P200 Phần mềm V2.3.6c_US
127 P200 Phần mềm V2.3.6c_EU
128 P200 Phần mềm V1.0.0.1_EN
129 P1002 Phần mềm V3.1.8
130 P1001P Phần mềm V3.1.8
131 P1000 Phần mềm V3.1.8_US
132 O9 Firmware V1.0.0.5(5421)_EN
133 O9 Firmware V1.0.0.10(5431)_EN
134 O6 Phần mềm v1.0.0.5(4051)
135 O6 Phần mềm v1.0.0.8(4100)
136 O6 Phần mềm V1.0.0.14(4754)
137 O6 Phần mềm V1.0.0.13(4741)
138 O6 Firmware V1.0.0.15(4977)_EN
139 O6 Firmware V1.0.0.16(5017)_EN
140 O4 Firmware V1.0.0.6(4433)_EN
141 O3V2.0 Firmware V1.0.0.12(3880)_EN
142 O3V2.0 Firmware V1.0.0.10(2478)EN
143 O3 Phần mềm V1.0.0.10(4730)
144 O3 Phần mềm V1.0.0.11(4758)
145 O3 Phần mềm V1.0.0.5(4180)_CN
146 O3 Phần mềm V1.0.0.3_EN
147 O2 Firmware V1.0.0.9(4027)_EN
148 O2 Firmware V1.0.0.11(4763)_EN
149 O1 Firmware V1.0.0.11(3899)_EN
150 O1 Firmware V1.0.0.7(1736)_EN
151 NH326(V2.0) Phần mềm V1.0.3.1_EN
152 N80 Phần mềm V1.0.1.13_EN
153 N80 Phần mềm V1.0.1.17_EN
154 N80 Phần mềm V1.0.1.8_EN
155 N60 Phần mềm V1.0.0.16_EN
156 N60 Phần mềm V2.0.3.0_EN
157 N60 Phần mềm V2.0.4.1_EN
158 N60 Phần mềm V1.0.0.16_EN(For MAC)
159 N6 Phần mềm V1.0.0.16_EN
160 N6 Phần mềm V2.0.4.1_EN
161 N6 Phần mềm V2.0.4.3_EN
162 N4 Phần mềm V5.07.49_EN
163 N301 Phần mềm V11.13.01.23_EN
164 N301 Phần mềm V5.07.49_EN
165 N301 Phần mềm V12.01.01.28_EN
166 N301 Firmware V12.01.01.28_EN
167 N301 Firmware V12.01.01.42_EN
168 N301 Firmware V12.01.01.45_EN
169 N30 Phần mềm V5.07.26_EN
170 N30 Phần mềm V5.07.46_EN
171 N3 Phần mềm V5.07.46_EN
172 N3 Phần mềm V5.07.28_HONG KONG
173 N3 Phần mềm V5.07.15_EN
174 N3 Phần mềm V5.07.25_EN
175 N3 Phần mềm V5.07.17_EN(For Russia)
176 N150 Phần mềm V5.07.49_EN
177 M3 Phần mềm V1.0.0.4(2089)_EN
178 M3 Phần mềm V1.0.0.6_EN
179 M3 Phần mềm V1.0.0.10(4767)
180 M3 Firmware V1.0.0.12(4856)_EN
181 i9V2.0 Firmware V1.0.0.6(1020)_EN
182 i9 Firmware V1.0.0.7(1171)_EN
183 i6 Phần mềm V1.0.0.9(3857)_EN
184 I6 Phần mềm V1.0.0.8(3856)
185 i6 Phần mềm V1.0.0.5(2120)EN
186 i24 Firmware V1.0.0.5(4550)_EN
187 i21 Firmware V1.0.0.8(1418)_EN
188 i21 Firmware V1.0.0.8(1418)_EN
189 i12 Phần mềm V1.0.0.4(2084)_EN
190 I12 Phần mềm V1.0.0.10(3805)
191 i12 Phần mềm V1.0.0.11(3862)_EN
192 G3V3.0 Firmware V15.11.0.6(7663)_EN
193 G3V3.0 Firmware V15.11.0.11(9109)_EN
194 G300 Phần mềm V100R003
195 G3(V2.0) Phần mềm V2.0.0.1_EN
196 G3 Firmware V15.01.0.5(2848_755)_EN
197 G3 Firmware V15.11.0.2_EN
198 G103 Phần mềm V1.0.0.2_EN
199 G103 Phần mềm V1.0.0.5_EN
200 FH456V4.0 Phần mềm V12.01.01.30_multi
201 FH456V2.0 Phần mềm V11.13.01.09_EN
202 FH456V1.0 Phần mềm V11.11.01.07_EN
203 FH456V1.0 Phần mềm V10.1.1.1_EN
204 FH456 V2.0 Phần mềm V11.13.01.20_EN
205 FH456 Firmware V12.01.01.41_multi
206 FH330(V2.0) Phần mềm V1.0.3.1_EN
207 FH330 V3.0 Phần mềm V11.13.01.04_EN
208 FH307 Firmware V5.07.64_EN
209 FH305 Phần mềm V5.07.58_EN
210 FH304 Phần mềm V5.07.58_EN
211 FH303 Phần mềm V5.07.68_EN
212 FH303 Phần mềm V5.07.58_EN
213 FH1206 Phần mềm V1.2.0.8(8155)_EN
214 FH1202 Phần mềm V1.2.0.14(408)_EN
215 FH1202 Phần mềm V1.2.0.19_EN
216 FH1202 Phần mềm V1.2.0.20(408)_EN
217 FH1201 Phần mềm V1.2.0.8_EN
218 FH1201 Firmware V1.2.0.14(408)_EN
219 F9 Phần mềm V12.01.01.42_EN
220 F9 Phần mềm V12.01.01.36_CN
221 F9 Firmware V12.01.01.43_EN
222 F9 Firmware V12.01.01.45_multi
223 F6V4.0 Firmware V03.03.01.23_EN
224 F456 Phần mềm V1.0.0.9(8097)_EN
225 F456 Phần mềm V1.0.0.5_EN
226 F452 Phần mềm V1.0.0.1_EN
227 F452 Phần mềm V1.0.0.3_EN
228 F303 Phần mềm V5.07.53_EN
229 F303 Phần mềm V5.07.46_EN
230 F300 Phần mềm V5.07.46_EN
231 F300 Phần mềm V5.07.53_EN
232 F300 Firmware V12.01.01.38_EN
233 F300 Firmware V12.01.01.42_EN
234 F3 Phần mềm V11.13.01.23_EN
235 F3 Phần mềm V11.13.01.06_EN
236 F3 Firmware V12.01.01.48_multi
237 F3 Firmware V12.01.01.41_multi
238 F3 Firmware V12.01.01.42_EN
239 F3 Firmware V12.01.01.52_multi
240 F1201 Phần mềm V1.2.0.8_EN
241 F1200 Phần mềm V1.2.0.8_EN
242 E101(V2.0) Phần mềm V1.10.0.1_EN
243 E101 Firmware V1.10.0.3_EN
244 DH301 Phần mềm V10.2.7_EN
245 DH301 Phần mềm V10.2.6_EN
246 D830R Phần mềm V1.1.2_EN
247 D830R Phần mềm V3.12.03_EN
248 D830R Phần mềm V1.0.7_EN
249 D820R Phần mềm V3.12.01_EN
250 D820R Phần mềm V1.0.7_EN
251 D820R Phần mềm V1.1.2_EN
252 D305 Phần mềm V50.1.12.8_EN
253 D303 Phần mềm V5.2.2.6_EN
254 D303 Phần mềm V5.2.1.11_EN
255 D302 Phần mềm V2.2.1_EN
256 D302 Phần mềm V2.2.0.5_EN
257 D301V2.0 Phần mềm V50.22.1.8_EN
258 D301 Phần mềm V1.2.10.1_EN
259 D301 Phần mềm V1.0.5_EN
260 D301 Firmware V1.2.11.2_EN
261 D152 Phần mềm V2.2.0.5_EN
262 D152 Phần mềm V2.2.1_EN
263 D151 V2.0 Phần mềm V50.21.1.5_EN
264 D151 Phần mềm V1.1.7.2_EN
265 D151 Phần mềm V1.0.6_EN
266 D1201 Phần mềm V9.4.8_EN
267 C50s V4.0 System Phần mềm
268 C50s V2.0 system Phần mềm
269 B6 Firmware V1.0.0.4(4420)_EN
270 AP5 Phần mềm V1.0.0.12(3916)_EN
271 AP5 Phần mềm V1.0.0.13(3920)_EN
272 AP5 Phần mềm V1.0.0.9(2224)_EN
273 AP5 Firmware V1.0.0.2(4294)_EN
274 AP4 Phần mềm V1.0.0.11(2224)_EN
275 AP4 Phần mềm V1.0.0.12(3916)_EN
276 AP4 Phần mềm V1.0.0.5(3920)_EN
277 AP4 Firmware V1.0.0.4(4294)_EN
278 AH302 Phần mềm V5.07.67_EN
279 AH302 Phần mềm V5.07.65_EN
280 AC9V3.0 Firmware V15.03.06.60_EN
281 AC9 Phần mềm V15.03.2.10_EN
282 AC9 Phần mềm V15.03.2.13_EN
283 AC9 Phần mềm V15.03.05.14_CN
284 AC8V2.0 Firmware V02.03.01.90_multi
285 AC8 Firmware V02.03.01.53_multi
286 AC7 Firmware V15.03.06.59_EN
287 AC6V2.0 Firmware V15.03.06.50_EN
288 AC6 Phần mềm V15.03.05.16_multi
289 AC500 Phần mềm V1.0.0.14_EN
290 AC5 Firmware V15.03.06.47_EN
291 AC18 Phần mềm V15.03.3.10_EN
292 AC18 Phần mềm V15.03.05.05_EN
293 AC15 Phần mềm V15.03.1.17_EN
294 AC15 Phần mềm V15.03.1.16_EN
295 AC15 Phần mềm V15.03.1.10_EN
296 AC15 Phần mềm V15.03.1.12_EN
297 AC15 Phần mềm V15.03.1.8_EN
298 AC15 Phần mềm V15.03.05.18_EN
299 AC15 Firmware V15.03.05.19(9061)_EN (for EU)
300 AC1200 Firmware V15.03.06.23_EN
301 AC10U Firmware V15.03.06.48_EN
302 AC10 Firmware V15.03.06.23_EN
303 AC10 Firmware V15.03.06.45_EN
304 A9 Phần mềm V12.01.01.22_EN
305 A9 Firmware V12.01.01.23_EN
306 A8 Phần mềm V5.07.54_EN
307 A6 Phần mềm V3.0.20_EN
308 A6 Phần mềm V3.00.18_EN
309 A5 Phần mềm V5.07.37_EN
310 A5 Phần mềm V5.07.28_EN(For HONG KONG)
311 A5 Phần mềm V5.07.26_EN
312 A5 Phần mềm V5.07.48_EN
313 A31 Phần mềm V5.07.54_EN
314 A302 Phần mềm V5.07.64_EN
315 A302 Phần mềm V5.07.66_EN
316 A301V3.0 Firmware V03.03.01.23_EN
317 A301 Phần mềm V10.03.01.10_EN
318 A301 Firmware V15.13.08.12_EN
319 A301 Firmware V5.07.73_EN
320 A300 Phần mềm V5.07.73_EN
321 A300 Phần mềm V5.07.68_EN
322 A30 Phần mềm V5.07.15_EN
323 A30 Phần mềm V5.07.12_EN
324 A30 Phần mềm V5.07.11_EN
325 A30 Phần mềm V5.07.25_EN
326 A30 Phần mềm V5.07.27_EN
327 A3 Phần mềm V5.07.11_EN
328 A3 Phần mềm V5.07.12_EN
329 A3 Phần mềm V5.07.28_EN
330 A18V2.0 Firmware V02.03.01.41_EN
331 A18 Firmware V15.13.07.13_EN
332 A15 Firmware V15.13.07.13_EN
333 4G680 Firmware V1.0.1.4(2.0.7)
334 4G680 Firmware V1.0.0.1(For Thailand only)
335 4G680 Firmware V1.0.0.5
336 4G680 Firmware V1.0.1.1
337 4G630 Phần mềm V1.0.0.32_EN
338 4G630 Phần mềm V1.0.0.25_EN
339 4G630 Phần mềm V1.0.0.15_EN
340 4G630 Phần mềm V1.0.0.21_EN
341 4G630 Phần mềm V1.0.0.19_EN
342 4G630 Phần mềm V1.0.0.29_EN
343 4G600 Phần mềm V1.0.0.25_EN
344 4G600 Phần mềm V1.0.0.19_EN
345 4G600 Phần mềm V1.0.0.8_EN
346 4G302 Phần mềm V1.01.19_EN
347 4G302 Phần mềm V1.01.27_EN
348 4G302 Phần mềm V1.01.37_EN
349 4G301 Phần mềm V1.01.37_EN
350 4G301 Phần mềm V1.01.27_EN
351 4G301 Phần mềm V1.01_EN
352 4G300 Phần mềm V1.01_EN
353 4G300 Phần mềm V1.01.27_EN
354 4G300 Phần mềm V1.01.37_EN
355 3G622R+ Phần mềm H2_V3.5.1h_EN
356 3G622R+ Phần mềm V3.5.1h_EN
357 3G622R+ Phần mềm V3.5.0e_EN
358 3G622R+ Phần mềm V3.5.0c_EN
359 3G622R Phần mềm V3.5.0c_EN
360 3G300M Phần mềm V3.35.23_EN
361 3G300M Phần mềm V3.35.24_EN
362 3G186R Phần mềm V1.19_EN
363 3G186R Phần mềm V1.17Thailand_EN
364 3G185 Phần mềm 7.1.1_EN
365 3G185 Phần mềm V9.4.3_170119
366 3G150S Phần mềm V1.00.12_EN
367 3G150M Phần mềm V3.35.23_EN
368 3G150M Phần mềm V3.35.24_EN
369 3G150B Phần mềm V3.33.30_EN
370 3G150B Phần mềm V3.33.23_EN