Nova MW6
#TÊNTẬP TIN
Tải về
01 MW6 User Guide
02 nova MW6 Hình ảnh HD
03 nova MW6 Datasheet
04 MW6V2.0 Installation Guide
05 MW6 Russian Installation Guide
06 nova MW6 Hướng dẫn cài đặt
07 nova MW6 CE
Câu hỏi thường gặp
01 nova MW6-How to use Amazon Alexa with Tenda WiFi System Câu hỏi thường gặp
02 nova MW6- Set up “Tenda WiFi” skill on Amazon echo Câu hỏi thường gặp
03 nova MW6-How to set AP mode Câu hỏi thường gặp
04 nova MW6-cannot detect your connection type when you set it up for the first time,what should I do? Câu hỏi thường gặp
05 nova MW6-one node cannot connect to other two nodes,what should i do? Câu hỏi thường gặp
06 nova MW6-two nodes cannot connect to main node,what should i do? Câu hỏi thường gặp
07 How to set Nova to access Internet Câu hỏi thường gặp
08 The Answers of Nova's Frequently Asked Questions Câu hỏi thường gặp
09 Set up Nova for the first time, APP cant detect Nova, what should I do Câu hỏi thường gặp
10 How to remove Nova in the network Câu hỏi thường gặp
11 How to add a new nova in mesh network Câu hỏi thường gặp