C50s
#TÊNTẬP TIN
Tải về
01 C50s Đồ thuật Cài đặt V3.0
02 C50S APP dành cho Android
03 Đồ thuật Cài đặt
04 Phần mềm PC P2P từ xa
05 C50s V4.0 System Phần mềm
06 C50s V2.0 system Phần mềm
07 C50S V4.0 Spanish Hướng dẫn sử dụng
08 C50SV4.0 Trình xem dành cho PC Phần mềm Hướng dẫn sử dụng
09 C50SV4.0 Hướng dẫn sử dụng
10 C50S Hướng dẫn sử dụng APP
11 C50SV2.0 Hướng dẫn sử dụng
12 C50S Hướng dẫn sử dụng
13 C50s V4.0 Viewer APP dành cho Android
14 C50SV4.0 Phần mềm xem dành cho PC
15 C50SV4.0 Phần mềm Tìm kiếm
16 C50s V2.0 Đồ thuật Cài đặt
17 C50S Hình ảnh HD
18 C50s V4.0 Datasheet
19 C50S V4.0 Hướng dẫn cài đặt
20 C50SV2.0 Hướng dẫn cài đặt
21 C50S Hướng dẫn cài đặt
Câu hỏi thường gặp
01 C50s V4.0 FAQ Câu hỏi thường gặp
02 C50sV4.0 System Firmware Upgrade Guide Câu hỏi thường gặp
03 C50s V2.0 Software Upgrade Guide Câu hỏi thường gặp
04 C50s V2.0 FAQ Câu hỏi thường gặp